قیر دمیده

قیر دمیده

قیر دمیده از دمیدن هوای داغ به قیر خالص در مرحله آخر عمل تصفیه به دست می‌آید. در این فرایند، هوای داغ با دمای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد توسط لوله‌های سوراخ‌دار به محفظه حاوی قیر دمیده می‌شود. در اثر انجام این فرایند، اتم‌های هیدروژن موجود در مولکول‌های هیدروکربورهای قیر، با اکسیژن هوا ترکیب می‌شود و با تشکیل آب، عمل بسپارش اتفاق می‌افتد. قیر دمیده نسبت به قیر خالص دارای درجه نفوذ کمتری است، درجه نرمی بیشتری دارد و حساسیت کم تری نسبت به تغییرات دما دارد. قیرهای اكسیده (دمیده) تماما در كاربردهای صنعتی مانند عایق رطوبتی ساختمانی (بام و كف)، لاستیک ها، پوشش لوله، رنگ و غیره استفاده می شوند. این نوع قیرها به كمك نقطه نرمی و درجه نفوذ دسته بندی و كدگذاری می شوند برای مثال، قیر 40/85 قیر اكسیده ای است كه دارای نقطه نرمی oC5±85 و درجه نفوذ dmm 5±40 می باشد. قیرهای اكسیده از معیارهای حلالیت و كاهش وزن در اثر حرارت نیز مطابق استاندارد تبعیت می كنند.